1932 - 30 januari - Sieberggarage Scheldeplein

Uit: Sport in beeld jrg 8, 1932, no 7, 16-02-1932

De Sieberg-Helling-Garage

In een onzer vorige nummers beloofden wij nog nader te zullen terugkomen op de inrichting van dit mooie auto-paleis, die in geenen deele voor de beste in het buitenland behoeft onder te doen.

Het gebouw beslaat den geheelen kop van een huizenblok begrensd door Geul- en Geleenstraat en het Scheldeplein en heeft een grondoppervlak van niet minder dan ruim 2500 M2. Het geheel is opgetrokken in gewapend beton. De gevel is van modernen stijl, nagenoeg rondom van glas in stalen ramen en verder uitgevoerd in zacht-roode handvormsteen en Beiersch graniet.

Wanneer wij voor het gebouw staan, wenden wij ons naar de linkerhoek en betreden dan allereerst een ruime goed belichte showroom, die, met het oog op de spiegeling, van een luifel is voorzien. Van hieruit rechts naar het midden van het gebouw gaand, komen we in een ruime ontvangzaal, waar kleine storingen worden verholpen (z.g. Quick Service) en het vooronderzoek voor grootere reparatiën geschiedt. Twee groote deuren geven van buitenaf toegang tot deze hal.

Van hieruit kan men de verschillende andere afdeelingen bereiken. Wij nemen allereerst een kijkje in de electrische afdeeling, waar een aantal ingenieuse machines is opgesteld. Wij zien hier o.a. een bijzondere Constante-Spanning laad-installatie, waarmede batterijen in 8 uur geladen kunnen worden en een zeer interessante proefbank voor alle mogelijke electrische deelen van een automobiel.

De geheele rechter zijde van de parterre wordt ingenomen door de reparatie-afdeeling, waar de grootste reparaties kunnen worden uitgevoerd. Zooals ook in de andere werkplaatsen worden uitlaatgassen van loopende motoren door een afzuiginrichting naar de buitenlucht afgevoerd. Tot dezen belangrijken bedrijfstak behooren o.a. een complete machineaf deeling, gereedschap-af deeling, schilderswerkplaats (met spuit- en afzuig-inrichting), smederij en plaatwerkerij.

Vervolgens komen wij in de „Nieuwe-wagen"-afdeeling, waar de nieuw aangekomen personen- en vrachtwagens gemonteerd en gecontroleerd worden. Hier wordt gewerkt aan een „montage-lijn", zooals in automobielfabrieken gebruikelijk is. Aan beide zijden van de „lijn" zijn de benoodigde onderdeden precies in volgorde opgesteld. Verder gaande zien wij het magazijn, dat vele duizenden onderdeden voor Willys Overland en Willys Knight automobielen, methodisch in groote overzichtelijke stellingen opgeborgen, bevat. Zooals men weet vertegenwoordigt de firma Sieberg hier te lande dit merk.

Ten slotte bevinden zich hier nog de kantoorlokalen, wachtkamers enz., terwijl in de kelderverdieping nog zijn ondergebracht magazijnen voor banden, de centrale verwarming en de garderobe en rijwielbergplaats voor het personeel.
Na deze rondwandeling gaan we even een luchtje scheppen, gaan den hoek van de Geulstraat om en treffen een eindje deze straat in, dus achter de showroom en magazijnen, den ingang tot den nieuwen bedrijfstak van de firma Sieberg, n.1. het stalling-garage-bedrijf, dat op de eerste en tweede verdieping van dit gebouw wordt uitgeoefend, en een totaal oppervlak heeft van meer dan 5000 M2. De verdiepingen bereikt men met zijn wagen, öf door hellingen van 5 Meter breedte met een stijging van 13 %, die zeer gemakkelijk te berijden zijn, öf met een auto-lift met een maximumcapaciteit van 3000 K.G. Is men zonder wagen, dan kan men gebruik maken van een personenlift of een trap, want op de hellingen mag, wegens mogelijk gevaar, niet geloopen worden.

Op elke étage bevinden zich 3 geheel afzonderlijke vakken, In elk dezer vakken kunnen 30 tot 40 wagens op vaste plaatsen worden ondergebracht, die nauwkeurig door witte lijnen zijn aangegeven. Bovendien zijn tegen den muur de rij-nummers duidelijk aangebracht, zoodat vergissing bij plaatsing van den wagen, is uitgesloten. Elke wagen kan, zonder dat een andere behoeft te worden verplaatst, in- en uit gereden worden.

Voorts vindt men op elke verdieping wachtkamers en toiletten voor de cliënten. Overal heeft men ruimte, licht en lucht in overvloed.
Veel werk maakt de firma van het onderricht in de besturing, bediening en behandeling van de automobiel. Behalve een speciale leswagen met instructeur, is op de tweede verdieping een apart leslokaal ingericht met tal van opengewerkte motoren en chassisdeelen.

Dankzij de medewerking van de autoriteiten is het de firma gelukt, het vulstation in huis te mogen onderbrengen. Het bevindt zich in de garage-hal. Men vindt er een electrische Bowser benzinepomp met een capaciteit van 100 Liter per minuut, een Bowser oliepomp, waaruit 8 verschillende olie-soorten getapt kunnen worden, een pomp met gecomprimeerde lucht, etc.
In de garage-hal komen nog een paar interessante afdeelingen uit. Allereerst de Bendix Cowdrey rem controle installatie, die de eerste hier te lande is. Hiermede kan het remvermogen van ieder wiel op wetenschappelijke wijze worden vastgesteld en in kilogrammen afgelezen.

Voor particulieren en autoriteiten is deze machine van onberekenbaar nut. Eenerzijds tot het verkrijgen van perfect werkende remmen en de regelmatige controle daarop, anderszij ds biedt zij de mogelijkheid nauwkeurig van te voren aan te geven, den afstand waarbinnen een wagen tot stilstand kan worden gebracht, uitgaande van een bepaalde snelheid. Bij politie-contröle is juist dat een der hoofdzaken waarop gelet wordt. Van de remmen wordt ongeveer 6 X meer werk verlangd dan van den motor; dat wordt vaak vergeten. De moeilijkheid is thans niet meer een wagen perfect te laten loopen, maar om dezen op afdoende wijze tot staan te brengen.

In het bijzonder heeft men zich toegelegd op het wasschen van automobielen. In plaats van een gewone waschplaats is een speciale „auto-wasscherij" gebouwd van bijna 40 Meter lengte. De maximum capaciteit van deze wasscherij is 70 wagens per dag van 8 uur. Achtereenvolgens ondergaan de wagens de volgende bewerkingen: uitblazen, chassis wasschen, carrosserie wasschen, luchtdrogen, stofzuigen en poetsen. Vooral ook het luchtdrogen geeft groote arbeidsbesparing. In den vloer zijn talrijke lichtpunten aangebracht om de wagens tijdens het wasschen van onderen goed te kunnen belichten. De eigenaars die hun wagens ter wassching hebben aangeboden kunnen in een gang langs de wasscherij het geheele proces volgen en aan het einde hun wagen weer in ontvangst nemen.

Direct vanaf de wasscherij of ook rechtstreeks vanuit de garagehal kunnen de wagens op een hydraulische lift compleet worden doorgesmeerd. Speciale machines zijn aanw„zig voor aftappen van motorolie, aftappen, doorspoelen en vullen van differentieel en versnellingsbak, graphietspuiten van veeren en scharnieren, hooge druk smering enz. De vloer is van terrazzo om afvallend vet en olie gemakkelijk te kunnen verwijderen en ook hier zijn weer lichtpunten aangebracht. Ook deze afdeeling staat speciaal ten dienste van eigenaren met eigen garage.

Bijzondere vermelding verdient nog de verlichting, welke geheel werd opgezet door den technischen voorlichtingsdienst van Philips.
Ofschoon de officieele opening eerst twee weken geleden plaats had, is het bedrijf reeds maanden in werking, en is de doelmatigheid van de diverse nieuwe installaties reeds voldoende gebleken.
We kunnen de Amsterdammers dan ook gelukwenschen, dat zij een dergelijke practisch ingerichte garage tot hun onmiddellijke beschikking hebben gekregen.

You have no rights to post comments