HOOGBOUW: Apollolaan 15 (RVB-gebouw / Apollo House)